Oznámenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti DTGT s.r.o.

V súvislosti s novým nariadením Európskej únie 2016/679 (GDPR) by sme vás v mene našej spoločnosti chceli informovať o zásadách spracovania osobných údajov. Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné princípy, ktorými sa DTGT s.r.o. so sídlom ul. Koceľova 15, 82108 Bratislava IČO: 47440198 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje typy osobných informácií, ktoré zbierame v súvislosti so spracovaním účtovníctva, spracovania personalistiky a v zastupovaní pred úradmi verejnej správy a finančnej správy Slovenskej republiky, s ktorými ich môžeme zdieľať.

1. Osobné informácie ktoré môžeme zbierať
Osobné číslo, meno, priezvisko, titul, Názov spoločnosti, inštitúcie, zväzy a občianskeho združenia, informácie o iných osobách spoločností, inštitúcií, zväzov a občianskych združení, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu, údaje o skladoch, údaje o objednávkach a obchodnej spolupráci, rodné priezvisko, predošlé priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, národnosť, štátna príslušnosť, miesto narodenia, okres narodenia, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo telefónu, e-mail, doba trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, osobné údaje týkajúce sa platových náležitostí, kvalifikácia a profesionálne skúsenosti (údaje o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní kurzov, stupeň jazykových schopností a vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelaní a zvyšovaní kvalifikácie), osobné
údaje o poberaní dôchodku, nároku na dôchodok, zdravotnom obmedzení, čísla účtov (na zasielanie výplaty, sporenie, pôžičky, prípadne iné), meno, priezvisko, predošlé priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, názov a telefón zamestnávateľa manžela (manželky), meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu pobytu, rodné číslo, dátum narodenia detí, údaje o zrazených preddavkoch na daň z príjmov, daňovom bonuse, ročnom zúčtovaní dane,
zamestnaneckej prémii, údaje o nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka, nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie, názov zdravotnej poisťovne, číslo sociálneho poistenia v Slovenskej republike, číslo sociálneho poistenia v zahraničí, číslo zdravotného poistenia v Slovenskej republike, vymeriavací základ na zdravotné poistenie, výšku preddavku a výšku ročného zúčtovania
zdravotného poistenia, vymeriavací základ na sociálne poistenie, výšku odvodov na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, pracovný posudok, hodnotenie práce, osobné údaje týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, životopis, registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania.

2. Osobné údaje môžu byť v súlade so zásadami použité pre:
Zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, Daňový úrad, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové sporiteľne, Dôchodkové správcovské spoločnosti, Užívateľský zamestnávateľ, Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad, Súd. Orgány činné v trestnom konaní, Exekútor. Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín a rovnako nebudú zverejňované.

3. Vaše práva a možnosti:
Na základe príslušných zákonov máte právo:
Pristupovať k svojim osobným údajom, opravovať ich, obmedziť ich alebo namietnuť ich spracovanie, alebo požiadať o ich vymazanie. Získať osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, na ich prevedenie inej spoločnosti. Odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas. V prípade potreby podať sťažnosť na Dozorný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Požadovať prístup a dostávať informácie o osobných informáciách, ktoré o vás udržiavame, na aktualizovanie a opravu nepresností vo vašich osobných informáciách, na obmedzenie alebo namietnutie  spracovávania vašich osobných informácií, na prípadné anonymizovanie alebo vymazanie informácií alebo na vykonanie vašich práv na prenosnosť údajov na jednoduché prevedenie informácií inej spoločnosti. Okrem toho môžete mať právo podať sťažnosť dozornému úradu, vrátane takéhoto úradu v štáte vášho pobytu, miesta práce alebo miesta, kde došlo k incidentu. Odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli ohľadne spracovávania vašich osobných informácií, a to kedykoľvek a bezplatne. Do budúcnosti aplikujeme vaše preferencie, ale neovplyvňuje to zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu.

4. GOOGLE ANALYTICS
Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok. Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viď https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

5. Ochrana osobných údajov
Udržiavame vhodné zabezpečovacie prostriedky na ochranu vašich osobných údajov a ponechávame si ich len na dobu určitú. Udržiavame primerané administratívne, technické a fyzické prostriedky na ochranu osobných informácií pred náhodným alebo protiprávnym zničením, náhodnou stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, zneužitím alebo akoukoľvek inou protiprávnou formou spracovania osobných informácií v našom vlastníctve. Prístup k osobným informáciám o vás obmedzujeme len pre tých zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú poznať, aby sa spolupodieľali na vytváraní služby a len pre tých zamestnancov, ktorí sú v internom pracovnom pomere spoločnosti. Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR. Všetky informácie a produkty z nich vytvorené a plynúce sú zálohované v elektronickej forme. V prípade výtlačkov sa dokumenty a doklady skladujú v priestoroch na to určených a zabezpečených proti vstupu pred neoprávnenou osobou technickými opatreniami. Neoprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá nie je v internom pracovnom pomere k spoločnosti, alebo nie je priamo poverená a oboznámená s pravidlami o ochrane osobných údajov Spoločnosti. V prípade elektronického zálohovania údajov a dokumentov je vyhradený priestor na dátovom úložisku, ktoré je šifrované a chránené dostatočne silným zabezpečovacím prvkom a je zabránený prístup na pripojenie sa z iných miest v sieti akým je vnútorná podsieť spoločnosti, ktorá pracuje v sieti poskytovateľa dátového úložiska. Poskytovateľ dátového úložiska dodržiava bezpečnostné protokoly, ktoré zabraňujú útokom či preniknutiu osobných údajov tretím stranám a zábrany ich voľnému šíreniu. V prípade rozviazania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou sú údaje ihneď odstránené a viac sa nemôžu používať. Inak má Spoločnosť právo uchovávať osobné údaje a to:
Mzdové listy 20 rokov, Výplatné listiny 10 rokov, Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov, Prehlásenia k dani zo mzdy 5 rokov, Zrážky zo mzdy 5 rokov, Podklady k mzdám 5 rokov, Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca), Evidencia dochádzky 3 roky, Evidencia dovoleniek 3 roky, Popisy pracovných činností 5 rokov, Dohody o vykonaní práce 5 rokov, Dohody o hmotnej zodpovednosti 3 roky, Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 10 rokov, Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov, Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov ,Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov, Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 5 rokov.
Právny základ spracúvania osobných údajov sa vymedzuje na zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, • zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov.

6. Poskytnutie osobných údajov zo zákona alebo zo zmluvy
Poskytovanie osobných údajov v súvislosti s podozrením na spáchanie trestného činu, inej trestnej činnosti alebo pri zastupovaní pred kontrolou voči daňovému úradu a finančnej správe je Spoločnosť povinná tieto doklady vydať, a to aj bez súhlasu dotknutej strany zložkám vo výkone štátnej správy Slovenskej Republiky oprávnených konať v prípadoch dokazovania skutočností, alebo na základe súdneho príkazu, ktorý je riadne vydaný a to v plnom rozsahu.

Dátum účinnosti: 25.5.2018