Služby, ktoré poskytujeme

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Čo je súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva pri neplatcovi DPH?

1. vedenie peňažného denníka
2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
3. vedenie bankovej knihy
4. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
5. vedenie pokladničnej knihy
6. vedenie odpisových kariet

Čo je súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva pri platcovi DPH?

1. vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
2. vedenie peňažného denníka
3. evidencia daňových dokladov
4. vedenie pokladničnej knih
5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
6. evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
7. vedenie odpisových kariet
8. vedenie bankovej knihy
9. vypracovanie súhrnného výkazu DPH pri zahraničnom obchode

Samozrejme k obom patrí aj vypracovanie Daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B pre samostatne zárobkovo činné osoby spolu s vypracovaním príloh Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Vedenie podvojného účtovníctva
Čo je súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva pri neplatcovi DPH?

1. vedenie účtovného denníka a s tým súvisiace účtovné operácie
2. vedenie hlavnej knihy
4. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
5. vedenie bankovej knihy
6. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
7. vedenie pokladničnej knihy

Čo je súčasťou vypracovania podvojného účtovníctva pri platcovi DPH?

1. vedenie účtovného denníka a s tým súvisiace účtovné operácie
2. vedenie hlavnej knihy
3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
4. vedenie bankovej knihy
5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
6. vedenie knihy daňových dokladov
7. vypracovanie daňového priznanie k dani z pridanej hodnoty (mesačne alebo kvartálne)
8. vypracovanie súhrnného výkazu DPH (mesačne alebo kvartálne)
9. vedenie pokladničnej knihy

Samozrejme k obom patrí aj vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb spolu s vypracovaním príloh Výkazu ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu, Súvahy v skrátenom alebo plnom rozsahu, prehľadu o peňažných tokoch, poznámok k účtovnej závierke a v neposlednom rade aj vypracovanie oznámenia o schválení účtovnej závierky a valného zhromazdenia spolu so zaslaním na finančnú správu.

Vedenie miezd a personálnej agendy
Ako súčasť mzdovej a personálnej agendy zamestnancov na trvalý pracovný pomer Vám vypracujeme:

1. samotný výpočet mzdy
2. vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
5. vypracovanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o zúčtovaných a odnedených preddavkoch na daň z príjmov zo závyslej činnosti, zápočet rokov)
9. vypracovanie ročného zúčtovania daňe z príjmov zo závyslej činnosti pre zamestnancov spoločnosti

Ako súčasť mzdovej a personálnej agendy zamestnancov na dohodu Vám vypracujeme:

1. samotný výpočet mzdy
2. vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
5. vypracovanie výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, potvrdenie o zúčtovaných a odnedených preddavkoch na daň z príjmov zo závyslej činnosti, zápočet rokov)
9. vypracovanie ročného zúčtovania daňe z príjmov zo závyslej činnosti pre zamestnancov spoločnosti

V závislosti od počtu položiek a počtu vozidiel.